Convocatòria BIR 2018-2019. 49 places en l’àmbit de la biologia

Amb data 14.09.2018 s’ha publicat un total de 49 places de formació sanitària especialitzada per a Biòlegs o altres graduats/llicenciats universitaris d’aquest àmbit.

Les diferents proves selectives per als qui pretenen accedir a les places de Medicina, Infermeria, Farmàcia i altres titulacions de l’àmbit de la Química, Biologia i Psicologia, consistiran en la realització d’un exercici de 225 preguntes d’elecció múltiple més deu de reserva, diferent per a cadascuna d’aquestes proves, la durada de les quals serà
de cinc hores, i en la valoració de l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris de grau/llicenciatura, i, si escau, a un títol de doctor.

Import de les taxes: 30,49 euros l’ordinària i de 15,25 euros la bonificada.

Calendari de les proves selectives 2018/2019:

Termini de presentació de sol·licituds: Des de 17 de setembre fins al 26 de setembre de 2018, tots dos inclosos.
Exhibició de les relacions provisionals d’admesos: A partir del dia 14 de novembre de 2018.
Exhibició de les relacions definitives d’admesos: A partir del 27 de desembre 2018.
Data de l’exercici: Dissabte, dia 2 de febrer de 2019.
Exhibició de les plantilles de respostes correctes: A partir del dia 5 de febrer de 2019.
Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: Dies 6, 7 i 8 de febrer de 2019.
Reunió de les Comissions Qualificadores per a resoldre les reclamacions presentades: Dia 18 de febrer de 2019.
Exhibició de les relacions provisionals de resultats: A partir del dia 25 de febrer de 2019.
Exhibició de les relacions definitives de resultats: A partir del dia 21 de març de 2019.
Actes d’assignació de places: A partir del 23 d’abril 2019. D’acord amb el calendari que aprovarà la Direcció general d’Ordenació Professional.

Convocatòria BOE: https://boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12537.pdf

Related Posts

Top