Biòleg/a ambiental

CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG/A AMBIENTAL DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

En el Ple del CGCOB de 19 de novembre de 2022, en el punt 6 de l’ordre del dia, es va aprovar la Certificació de Biòleg/a Ambiental (document RS 118-22 CG), amb l’objectiu de regular aquesta activitat professional i crear el Registre Nacional de Biòleg/a Ambiental (RNBA).

REQUISITS per a sol·licitar i obtindre la Certificació de Biòleg/a Ambiental:

 1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Biologia i que, mitjançant certificació expedida pel Col·legi Oficial que corresponga, acrediten exercir activitat ambiental d’acord amb les àrees de coneixement del document que figura com Annex.
 2. Estar col·legiat/da en l’actualitat i completar un mínim de tres anys de col·legiació en algun col·legi territorial. Es contemplaran pels tribunals qualificadors i la comissió de certificació excepcions convenientment justificades. La baixa com a col·legiat/da equivaldrà a la perduda de la certificació i l’eliminació del RNBA.
 3. Treballar en alguna de les activitats reflectides en el document que figura com Annex: “Àrees de coneixement per a la certificació de Biòleg Ambiental” un mínim de tres (3) anys durant els últims deu anys a comptar des de la data de sol·licitud.

FORMULARI https://forms.gle/UZBMhvRmXSGp9hfq8 a emplenar amb documentació imprescindible. Les sol·licituds es faran via telemàtica, s’emplenaran les següents dades i pujant els documents marcats en negreta:

Dades sol·licitades i documentació:

 1. Nom i cognoms.
 2. Número de col·legiat/da.
 3. Número del Document Nacional d’Identitat (DNI) o Targeta d’Identitat de l’Estranger (TIE).
 4. Data de naixement.
 5. Sexe: Home/Dona/Un altre.
 6. Nacionalitat.
 7. Correu electrònic a l’efecte de comunicació.
 8. Altres mitjans o lloc a l’efecte de comunicacions.
 9. Titulació (Llicenciatura o Grau).
 10. Situació d’exercici professional: Indicar localitat i província.
 11. Centre d’exercici professional: Centre, empresa o institució en el qual desenvolupa l’activitat (Nom i Direcció).
 12. Categoria professional: D’acord amb el lloc de treball que exercisca en el centre, empresa o institució on desenvolupe l’activitat.

Documentació:

 1. Currículum normalitzat (FECYT, Autonòmic, Universitat o similar) i en el qual constaran els requisits, barem i altres mèrits que figuren en l’apartat 2 del document RS 118-22 CG.
 2. Contracte o certificat del responsable del centre de treball.
 3. Documentació descriptiva del treball desenvolupat (només autònoms).
 4. Informe de vida laboral (Seguretat Social).
 5. Formació rebuda i impartida. Diplomes, títols, certificacions o acreditacions oficials.
 6. Publicacions.
 7. Participació en Consells, Comitès, Comissions, etc.
 8. Cobertura de responsabilitat civil en l’àmbit d’exercici professional.
 9. En el seu cas, suspensió o inhabilitació per a l’exercici professional.
 10. Taxa: 30 euros a ingressar en el compte del COBCV, indicant el nom i cognoms del col·legiat/da i “Certificat Biòleg/Biòloga Sanitari/a”.

IBAN ES72 3159 0066 9527 9668 9129
(CAIXA POPULAR. C/ Guillem de Castro, 75, València)

Es possibilita que els Tribunals Qualificadors dels Col·legis Territorials requerisquen, als col·legiats/des sol·licitants, la presentació d’una Declaració Responsable o l’aplicació d’un procés d’acte baremació, per a justificar i gestionar la documentació.

El Col·legi podrà sol·licitar qualsevol informació o documentació que considere necessària per a la justificació dels requisits presentats.

La certificació de Biòleg/a Ambiental podrà ser emesa de manera digital i tindrà una validesa de 5 anys des de la seua data d’emissió, havent de ser renovada transcorregut aquest termini.

Top