Registre de col·legiats

El Col·legi Oficial de Biòlegs de València, en compliment a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, “Art.10-2.a) ….. per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris, les organitzacions col·legials oferiran la següent informació, que haurà de ser clara, inequívoca i gratuïta: a)L’accés al Registre de col·legiats, que estarà permanentment actualitzat i en el qual constaran, almenys, les següents dades: nom i cognoms dels professionals col·legiats, nombre de col·legiació, títols oficials dels quals estiguen en possessió, domicili professional i situació d’habilitació professional”.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s’informa que la utilització per a finalitats comercials, publicitat o prospecció comercial de les dades de contacte requereix el consentiment exprés dels col·legiats, excepte els supòsits arreplegats en la llei.

Top