Biòleg/a sanitari/a

CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG/BIÒLOGA SANITARI/A del CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

En el Ple del CGCOB de 19 de novembre de 2022, en el punt 6 de l’ordre del dia, es va aprovar la Certificació de Biòleg/a Sanitari/a (document RS 119-22 CG), amb l’objectiu de regular aquesta activitat professional.

FINALITATS del certificat:

 1. La defensa dels interessos professionals dels col·legiats/des que desenvolupen la seua activitat en centres sanitaris.
 2. Protegir els interessos dels usuaris de la sanitat atesos pel nostre col·lectiu.
 3. Aconseguir ser reconeguts com a Biòlegs i Biòlogues Sanitaris/es pel Ministeri de Sanitat.
 4. Reunir les estadístiques i dades del nombre de biòlegs i biòlogues que treballen en Sanitat (requerit per l’administració).
 5. Aconseguir la inclusió en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), la qual cosa permetrà entre altres coses la lliure circulació a Europa.
 6. Aconseguir que els contractes laborals siguen com sanitaris i no d’un altre tipus, alguna cosa que ocorre sovint.
 7. Aconseguir que es treballe lliurement en Sanitat sense dependre d’altres professionals sanitaris.
 8. En una paraula, solucionar tots aquells problemes que sorgiren en la vida professional sanitària dels col·legiats no reconeguts com a tals.

Es concedirà a tots/es aquells/es col·legiats/des amb una col·legiació mínima de 6 mesos i que estiguen exercint la seua activitat professional en centres privats o en centres, establiments i serveis del Sistema Nacional de Salut o concertats amb ell; en centres d’investigació sanitària i en centres amb docència sanitària, així com aquells centres públics o privats estrangers amb activitat sanitària reconeguda i desenvolupant les funcions pròpies de biòleg/biòloga sanitari/a.

REQUISITS per a sol·licitar i obtindre la Certificació de Biòleg/a Sanitari/a:

És imprescindible que, per a la presentació de la sol·licitud es complisquen els següents requisits:

 1. Estar en possessió d’una Llicenciatura o Grau en Biologia o en qualsevol d’aquelles titulacions que es col·legien en els Col·legis territorials.
 2. Estar col·legiat/da en l’actualitat i des de fa almenys 6 mesos abans de la sol·licitud de la certificació.
 3. Estar treballant en actiu com a Biòleg/Biòloga en una activitat sanitària reconeguda, en un Centre segons es detalla a continuació:
  • Es consideren centres, serveis i establiments sanitaris els que es recullen en la classificació que figura en l’annex I del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, per la qual cosa s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Es consideren centres d’investigació sanitària els acreditats com tal.
  • Es consideren centres docents els centres de docència regulats que impartisquen formació sanitària.

FORMULARI https://forms.gle/RUjo5UARLzYBLr2g9 a emplenar amb documentació imprescindible. Les sol·licituds es faran via telemàtica, s’emplenarà les següents dades i pujant els documents sol·licitats:

Dades sol·licitades i documentació:

 1. Nom i cognoms.
 2. Correu electrònic.
 3. Número de col·legiat/da.
 4. DNI.
 5. Telèfon mòbil.
 6. Categoria professional.
 7. Certificat del Responsable del centre de treball (Model) (Gerent, Cap de Servei, de Departament, etc.) en el qual es descriga l’activitat professional realitzada.
 8. Currículum normalitzat (FECYT, Autonòmic, Universitat o similar).
 9. (Opcional) Certificacions o Acreditacions oficials d’Associacions o Societats professionals, estatals o autonòmiques (AEGH, ASEBIR, ESHRE, ESHG, etc). (digitalitzats o escanejats en un únic document en format pdf).
 10. Qualsevol altre document que puga ser d’utilitat en cas de dubte.
 11. Declaració responsable de no haver sigut suspés o inhabilitat per a l’exercici professional.
 12. Taxa: 30 euros a ingressar en el compte del COBCV, indicant el nom i cognoms del/a col·legiat/da i “Certificat Biòleg/Biòloga Sanitari/a”.

IBAN ES72 3159 0066 9527 9668 9129
(CAIXA POPULAR. C/ Guillem de Castro, 75, València)

El Col·legi podrà sol·licitar qualsevol informació o documentació que considere necessària per a la justificació dels requisits presentats.

La certificació de Biòleg/Biòloga Sanitari/a podrà ser emesa de manera digital i tindrà una validesa de 4 anys des de la seua data d’emissió, havent de ser renovada transcorregut aquest termini.

Top