Estimació d’un altre recurs per reivindicar accés a convocatòria de Tècnic/a de Medi Ambient

El COBCV va presentar en data 11 de juny 2021, recurs de reposició contra les bases reguladores de la selecció d’un Tècnic/a de Medi Ambient per consolidació d’ocupació temporal, torn lliure, per concurs oposició i posterior constitució d’una borsa de treball (expedient 870/2021) de l’Ajuntament de Benifaió (Decret d’Alcaldia número 2021 de 26 d’abril de 2021 – BOP número 109 de 9 de juny de 2021), i amb data 06 de juliol 2021 s’ha rebut notificació d’admissió a tràmit i estimació d’aquest recurs.

La notificació explicita l’acord d’Interpretar la base 4.5 en el sentit que s’entendrà inclosa en el concepte de “equivalent” qualsevol titulació les aptituds i les competències de la qual guarden relació directa amb les funcions encomanades al lloc. En aquest sentit seran admissibles les sol·licituds de participació formulades pels Llicenciats/Graduats en Biologia per tindre les aptituds i competències necessàries per a l’exercici de les funcions encomanades al lloc.

Així com Donar publicitat a la interpretació efectuada de la base 4.5 a l’efecte del seu coneixement.

Un recurs més guanyat. L’enhorabona al col·lectiu!

Related Posts

Top