Ordre 21/2021 de subvencions en mediació a la Comunitat Valenciana

Publicada l’Ordre 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i
mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’actuacions en matèria de mediació (DOGV núm. 9128, de 15 de juliol de 2021). https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7613.pdf

Podran sol·licitar les subvencions contingudes en el Capítol II de la citada Ordre, les persones físiques mediadores que duguen a terme en l’àmbit de la Comunitat Valenciana cap de les actuacions enumerades en la base 9ª i 10ª, i reunisquen els requisits continguts en la base 11ª.

La forma i termini de presentació de sol·licituds es realitzarà de conformitat amb el que es disposa en la base 13ª.

Related Posts

Top