Codi Deontològic del Biòleg

En data 12 de juny de 2021 ha sigut aprovat en Ple del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB), el Codi Deontològic del Biòleg.

El document s’aprova en aplicació de l’Article 4.3 dels estatuts del CGCOB (Ordre de 14 de maig de 2001. BOE número 124 de 24 de maig de 2001), que inclou entre les seues funcions i en relació amb la finalitat d’orientació i vigilància deontològica de l’exercici professional:

a) Establir les normes deontològiques generals ordenadores de l’exercici de la professió de Biòleg, les quals tindran caràcter obligatori, i aplicar aquestes normes, vetlant per la seua observança i uniforme execució.

b) Cuidar o promoure la difusió de la imatge adequada de la professió de Biòleg i de la divulgació dels avanços de la Biologia que estiguen científicament avalats.

c) Perseguir la competència il•lícita, vetlant per la dignitat i decòrum de l’exercici professional, vigilant la plena efectivitat de les disposicions que regulen les incompatibilitats i exercitant les accions legals precises contra l’intrusisme i la clandestinitat en l’exercici de la professió.

Aquestes funcions emanen de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, que en el seu Article 5 en el qual s’estableixen les funcions dels col·legis professionals s’inclou en el seu apartat i):

i) Ordenar en l’àmbit de la seua competència, l’activitat professional dels col·legiats, vetlant per l’ètica i dignitat professional i pel respecte degut als drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l’ordre professional i col·legial.

Código Deontológico CGCOB

Related Posts

Top