Rectificació de convocatòria oficial per a la provisió de llocs de treball a instàncies del COBCV

Atés que en el concurs general 13/2018 publicat en DOGV de 14 de març s’incloïen els llocs 28169 i 29990 -Cap de secció de caça i pesca i Cap de secció de coordinació i planificació d’Agents Mediambientals, respectivament-, que, tot i estar vinculats al cos A1-27, no s’oferien als biòlegs, el COBCV va dirigir-se formalment a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per sol·licitar la rectificació de la convocatòria en el sentit de donar cabuda al col·lectiu professional.

En data 29 de març el Col·legi ha rebut resposta positiva de la Direcció General de Funció Pública, notificant que la correcció serà publicada en DOGV incloent expressament tots els cossos en què estan classificades les places convocades.

DOGV inicial: docv_8254

Related Posts

Top