D’acord amb el conveni que el COBCV manté formalitzat amb Mòbil Begar Llevant, S. a., informem de l’oferta que l’empresa tindrà vigent fins al 29 de febrer 2020. L’anunciada al gener també continuarà vigent fins al 27 de febrer.

Per a més informació contactar amb Rosa Jornet en Tel: 629310543 i Email: rosa.jornet@movilbegar.net.bmw.es