Informació sobre el Certificat de Biòleg Sanitari

– Certificació del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB)

* En aquest text, el caràcter del terme ‘col·legiat o biòleg’ s’entén com a neutre i fa referència a col·legiats, col·legiades, biòlegs i biòlogues, amb la finalitat d’incorporar la perspectiva de gènere a la professió

A qui es concedirà?

Es concedirà a tots aquells col·legiats en Col·legis Oficials de Biòlegs d’àmbit nacional, amb una col·legiació no inferior a 6 mesos i que estiguen exercint la seua activitat professional en centres o establiments privats; en centres, establiments i serveis del Sistema Nacional de Salut o concertats amb ell; en centres d’investigació i en centres amb docència sanitària així com aquells centres públics o privats estrangers amb activitat sanitària reconeguda i desenvolupant les funcions pròpies de biòleg/a sanitari/ària

Quines són les finalitats del certificat?

1. La defensa dels interessos professionals dels/de les col·legiats/des que desenvolupen la seua activitat en centres sanitaris.
2. Protegir els interessos dels usuaris de la sanitat atesos pel nostre col·lectiu.
3. Aconseguir ser reconeguts com a Biòlegs/ogues Sanitaris/àries pel Ministeri de Sanitat.
4. Reunir les estadístiques i dades del nombre de biòlegs/ogues que treballen en Sanitat (requerit per l’administració).
5. Aconseguir la inclusió en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), la qual cosa permetrà entre altres coses la lliure circulació a Europa.
6. Aconseguir que els contractes laborals siguen com sanitaris i no d’un altre tipus, alguna cosa que ocorre sovint.
7. Aconseguir que es treballe lliurement en Sanitat sense dependre d’altres professionals sanitaris.
8. En una paraula, solucionar tots aquells problemes que sorgiren en la vida professional sanitària dels col·legiats no reconeguts com a tals.

REQUISITS per a sol·licitar i obtindre la Certificació de Biòleg/oga Sanitari/ària:

És imprescindible que, per a la presentació de la sol·licitud es complisquen els següents requisits:

1.Estar en possessió d’una Llicenciatura o Grau en Biologia o en qualsevol d’aquelles titulacions que es col·legien en els Col·legis territorials.
2.Estar col·legiat/a en l’actualitat i des de fa almenys 6 mesos abans de la sol·licitud de la certificació.
3.Estar treballant en actiu com a Biòleg/a en una activitat sanitària reconeguda, en un Centre segons es detalla a continuació:
•Es consideren centres, serveis i establiments sanitaris els que es recullen en la classificació que figura en l’annex I del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, per la qual cosa s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.
•Es consideren centres d’investigació sanitària els acreditats com tal.
•Es consideren centres docents els centres de docència regulats que impartisquen formació sanitària.

Com sol·licitar-ho?

Per a tramitar la SOL·LICITUD el col·legiat/a ha d’entrar en el següent enllace https://cgcob.e-gestion.es/ on s’ACCEDEIX per mitjà de signatura electrònica o NIF i una contrasenya que se sol·licitarà al sistema que en eixe moment li enviarà un email d’acord amb les dades de la seua fitxa col·legial.

Documentació:

– Certificat del Responsable del centre de treball (Model) (Gerent, Cap de Servei, de Departament, etc.) en el qual es descriga l’activitat professional realitzada.
– Currículum normalitzat (FECYT, Autonòmic, Universitat o similar).
– (Opcional) Certificacions o Acreditacions oficials d’Associacions o Societats professionals, estatals o autonòmiques (AEGH, ASEBIR, ESHRE, ESHG, etc). (digitalitzats o escanejats en un sol document en format pdf)
– Qualsevol altre document que puga ser d’utilitat en cas de dubte.
– Declaració responsable de no haver sigut suspés o inhabilitat per a l’exercici professional.
– Taxa: 30 euros a ingressar en el compte del COBCV, indicant el nom i cognoms del/a col·legiat/da i “Certificat Biòleg/loga Sanitari/ària”.

Related Posts

Top