Eleccions COBCV 2017

23 / 02 / 2017
10.00 a 20.00
Seu del COBCV a València
C/ Navarro Cabanes, 4-baix

Amb l’objectiu de complir amb l’establert en els Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, la Junta de Govern acorda convocar les eleccions per a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana.

El procediment electoral és establert al Capítol VII dels Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana. Aquestes eleccions es convoquen per cobrir els càrrecs de:

Degà, Vicedegà, Secretari, Tresorer, Vocal 1, Vocal 2, Vocal 3.

Les candidatures hauran de ser completes.

A fi de completar la informació sobre el calendari d’aquest procés electoral, i d’acord amb l’establert en els nostres Estatuts, la Junta de Govern informa del següent:

– Data de convocatòria: 20 de desembre de 2016.

– Durada del mandat: 4 anys.

– Data límit de col·legiació per ser elector i/o candidat: 20 de desembre de 2016.

– Data límit de presentació de candidatures: 24 hores del 20 de gener de 2017

– Proclamació oficial de les candidatures presentades: 8 de febrer de 2017.

– Exposició pública de les llistes d’electores: del 26 al 9 de febrer de 2017.

– Reclamacions als errors en les llistes d’electores: del 10 al 12 de febrer de 2017.

– Comunicació escrita de les candidatures als col·legiats: a partir del 17 de gener 2017.

– Constitució de les taules electorals: 16 de febrer de 2017.

– Data límit perquè els candidats designen interventores: 21 de febrer 2017.

– Celebració de votació, escrutini i proclamació dels resultats: 23 de febrer de 2017.

– Fórmula de desempat: Serà proclamat el candidat que resulte ser el col·legiat de major antiguitat.

– Comunicació pública del resultat als col·legiats: 25 de febrer 2017.

– Fi del termini de reclamacions dels col·legiats: 3 de març 2017.

– Resolució por la Junta de Govern d’aquestes reclamacions i proclamació definitiva dels candidats triats: 10 de març de 2017.

– Presa de possessió dels candidats electes: abans del 20 de març de 2017.

La votació es realitzarà el dia 23 de febrer de 2017, entre les 10:00 i 20.00 hores, en l’urna disposada a aquest efecte a la seu del COBCV a València, i per correu ordinari. En aquest últim cas la Junta de Govern comunicarà el procediment de votació, conjuntament amb les candidatures proclamades. Contra aquesta resolució cap recurs ordinari davant la Junta Electoral que es pot posar en el termini d’un mes des de la recepció de la convocatòria.

– Data límit de presentació de candidatures: 24 hores del 20 de gener de 2017.

Top