Àmbit professional

L’article 15 dels estatuts del COB estableix que les funcions de la professió de biòleg són:

a. Estudi, identificació i classificació dels organismes vius, així com les seues restes i senyals de la seua activitat.
b. Investigació, desenvolupament i control de processos biològics industrials (Biotecnologia).
c. Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i control de qualitat de materials d’origen biològic.
d. Identificació, estudi i control dels agents biològics que afecten a la conservació de tota classe de materials i productes.
e. Estudis biològics i control de l’acció de productes químics i biològics d’utilització en la sanitat, agricultura, indústria i serveis.
f. Identificació i estudi dels agents biològics patògens i dels seus productes tòxics. Control d’infeccions i plagues.
g. Producció, transformació, control i conservació d’aliments.
h. Estudis i anàlisis físics, bioquímics, citològics, histològics, microbiològics, immunobiològics de mostres biològiques, incloses les d’origen humà.
i. Estudis demogràfics i epidemiològics.
j. Consell genètic i planificació familiar.
k. Educació sanitària i mediambiental.
l. Planificació i explotació racional dels recursos naturals renovables, terrestres i marítims.
m. Anàlisis biològiques, control i depuració de les aigües.
n. Aspectes ecològics i conservació de la natura. Aspectes ecològics de l’ordenació del territori.
o. Organització i gerència d’espais naturals protegits,parcs zoològics, jardins botànics i museus de Ciències Naturals. Biologia recreativa.
p. Estudis, anàlisis i tractament de la contaminació industrial, agrícola i urbana. Estudis sobre Biologia i impacte ambiental.
q. Ensenyament de la Biologia en el termes establits per la legislació educativa.
r. Assessorament científic i tècnic sobre temes biològics.
s. Totes aquelles activitats relacionades amb la Biologia.

Eixides professionals

En l'àmbit de medi ambient

Estudis d’Impacte Ambiental,
Gestió d’Espais Naturals,
Control i Depuració d’aigües residuals,
Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 EMAS),
Auditories ambientals,
Planificació i ordenació del territori,
Conservació d’espècies: flora i fauna,
Reproducció d’espècies,
Sòls,
Restauració del medi i del paisatge. Reforestacions,
Gestió de la contaminació i de residus: industrials, agrícoles, sanitaris i urbans,
Assessorament científic-tècnic,
Gestió Ambiental industrial,
Estudis Ecològics,
Limnologia i biologia marina,
Serveis ambientals de les administracions públiques,
Agenda 21 local,
Prevenció de riscos naturals i incendis forestals,
Dinàmica de poblacions: maneig i control.

En l'àmbit de sanitat

Tractament de plagues i epizoòties. Fitosanitaris,
Desratització, desinsectació i desinfecció,
Anàlisis biològics de les aigües,
Anàlisis clínics,
Consell Genètic,
Nutrició i dietética,
Toxicologia. Avaluació de riscos,
Reproducció humana i planificació familiar,
Bioquímica. Microbiologia i Immunologia,
Parasitologia,
Estudis demogràfics i epidemiològics,
Control dels agents biològics patògens,
Investigació científica sanitària,
Biotecnologia sanitària,
Sanitat Ambiental,
Radiacions electromagnètiques. Bioelectromagnetisme.

En l'àmbit de producció i qualitat

Medicaments d’ús humà i veterinari,
Anàlisis agroalimentari,
Qualitat en la indústria alimentària,
Aqüicultura,
Producció agropecuària convencional i ecològica,
Biotecnologia industrial agraria,
Producció forestal,
Turisme rural-natural,
Producció pesquera,
Gestió de caça,
Gestió sostenible de recursos naturals,
Investigació i desenvolupament,
Cosmètica,
Vivers i Jardineria,
Plantes medicinals i herboristería,
Promoció i desenvolupament rural,
Cooperació i desenvolupament internacional.

En l'àmbit de serveis

Prevenció de riscos laborals- salut laboral,
Biologia de l’oci (zoològics, museus, parcs temàtics i jardins botànics),
Comportament animal,
Màrqueting- comercial de productes farmacèutics i aparells de laboratori,
Experimentació animal,
Protecció radiològica i seguretat nuclear,
Divulgació científica,
Taxacions i peritatges.

En l'àmbit docent

Universitat,
Secundària,
No reglada: formació ocupacional, escoles taller…
Educació Ambiental,
Educació per a la salut.

El Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV), és una entitat sense ànim de lucre creada per a defensar la capacitat i la competencia dels professionals de la biologia en els seus diferents àmbits d’actuació.

Col·legia't
Top