Nou projecte de formació amb el CGCOB

Des del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs s’ha engegat un projecte de formació que, estem segurs, serà molt interessant per a tots els que formem part dels diferents col·legis territorials espanyols.

Aquest projecte representa la filosofia de la frase que encapçala la web “Junts som més” http://cgcob.es/, i es proposa aconseguir dos objectius:

Objectiu 1
Creació d’una oferta formativa comuna per a tots els Col·legis Oficials de Biòlegs d’Espanya.
D’aquesta forma, des dels col·legis territorials, conjuminem esforços en matèria de formació per a aconseguir una oferta diversa i adaptada a la realitat de l’entorn laboral d’un biòleg.

Objectiu 2
Implicació dels col·legiats en aquesta oferta formativa.
Des del Consell, s’ofereix l’oportunitat a tots els col·legiats que ho desitgen d’unir-se al nostre equip docent, perquè ningú millor que nosaltres, coneix i pot impartir la formació que necessita un biòleg per a millorar les seues competències
professionals.

El paper del col·legiat
Com a col·legiat o col·legiada, eres part fonamental d’aquest projecte, i pots implicar-te de dues formes:

1- Suggerint cursos a incloure dins de l’oferta, com a potencial participant. Per a açò hem creat un formulari que ens permetrà arreplegar suggeriments i, amb ells, donar-li forma a l’Oferta Formativa
https://goo.gl/forms/feghuusnbynobxx63

2-Fent propostes formatives per a incorporar-te com a docent a l’equip de treball del CGCOB. En aquest sentit, volem comptar amb els millors, per al desenvolupament d’una oferta que s’adapte al que realment necessiten els nostres col·legiats.

Tant els col·legiats autònoms com les empreses de col·legiats, podran realitzar propostes de cursos per a impartir a través del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs.

Una vegada presentes aquestes propostes, un comité avaluador, sobre la base de la informació aportada, resoldrà si l’acció ha d’incloure’s o no dins de l’oferta formativa del Consell.

Pot presentar-se qualsevol proposta formativa que es considere d’interés per a un biòleg, encara que també pot anar dirigida a altres titulacions afins.

Consideracions generals:
L’acceptació de les propostes per part del Comité avaluador, implica, que la persona que realitza la proposta, es compromet a desenvolupar el material del curs de forma original, i a impartir-ho en el marc d’aquest projecte, seguint els
requisits de qualitat establits pel CGCOB.
A través d’un acord de col·laboració, es reconeix l’autoria i propietat del curs per part del col·legiat que ho desenvolupe.
Dades generals del col·legiat/a o l’empresa del col·legiat/al fet que proposa el curs, i col·legi de referència.

Informació que s’ha d’arreplegar en la proposta:
Informació general del curs, detallant si el curs és obligatori per a realitzar alguna activitat professional o si el contingut del mateix es troba regulat per alguna normativa.
CV del col·legiat/a i l’empresa si escau.
Fitxa tècnica del curs, amb objectius, continguts.
Honoraris a percebre pel col·legiat/a o l’empresa per participant.
La persona o l’entitat que propose el curs, determinarà els honoraris a percebre per participant, per a açò, tindrà en compte que el preu final del curs es calcularà de la següent forma:

Condicions econòmiques:
El preu del curs per a NO COL·LEGIATS s’incrementarà en un 20% sobre el de col·legiats, la qual cosa no repercutirà en els honoraris estipulats pel docent.
Aquestes condicions econòmiques es refereixen a cursos en modalitat 100% en línia (teleformació). Les accions que requerisquen hores presencials, s’estudiaran de forma particular.
Les propostes es presentaran a través dels següents enllaços (1)

Presentació de propostes:
(1) Al costat de l’emplenament en línia de la proposta, es remetrà un correu a l’adreça formacion@cgcobe.com adjuntant cv de la persona o entitat sol·licitant i un document amb els objectius i el contingut del curs.

Related Posts

Top